Trekking lotingboekjes 9 juni 2023

Waardebon gebak van bakkerij Riemersma:

 1. Lisanne Koop / boekje Emma van der Meulen
 2. Jacqueline Nauta / boekje Anika Nauta
 3. Lammert van der Steeg / boekje Siep Hoekstra
 4. Ebelien Beiboer / boekje Kelly Beiboer
 5. F. Kroeze / boekje Matilde Bron
 6. Jan Thomas Valk / boekje Esther de Vries
 7. Gosse Jan Rekker / boekje Gitte Bijlsma 
 8. Thomas Visser / boekje Alex Visser
 9. Marieke van Straten / boekje Marieke van Straten
 10. Anna van der Bijl / boekje Eelke Dam

 

Waardebon 20,- voor Speciaalzaak Hilboezen Kollum

 1. J. Wiersma / boekje Silke Wiersma
 2. Jim Djoegan / boekje Maarten Piersma
 3. Sjoerdtje / boekje Maarten Piersma

 

Waardebon 20,- voor Sterkenburg Lauwersoog

 1. Kazemier / boekje Iris Huizinga
 2. P. Douma / boekje Patrick Hoekstra
 3. Thom Wijgman / boekje Sanne van der Meulen

 

Dinerbon Grand Cafe WALD Kollum

 1. Heine de Bruin / boekje Wim Oostra
 2. Richard / boekje Marloes Wierenga

 

Bluetooth speaker LG X-Boom

Jelly Faber / boekje Tineke Bergsma

 

Waardebon 150,- van Woninginrichting Visser Kollum

Christiaan van Dijk / boekje Anouk van Dijk